Fotowoltaika a pożar instalacji

Fotowoltaika a pożar instalacji

Foto­wol­ta­ika a pożar instalacji Wokół foto­wol­ta­iki naro­sło wie­le mitów. Nale­żą do nich cho­ciaż­by ten mówią­cy o zbyt małej ilo­ści sło­necz­nych dni, przez co insta­la­cja nie może wypro­du­ko­wać odpo­wied­niej ilo­ści prą­du. Innym mitem jest to...