Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Zmie­nia­ją­ca się sytu­acja na ryn­ku surow­ców oraz infla­cja spra­wia­ją, że dziś coraz czę­ściej zapa­da­ją decy­zje o roz­bu­do­wie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Wyja­śni­my na co zwró­cić szcze­gól­nie uwa­gę w przy­pad­ku pod­ję­cia decy­zji...
Kongres Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Kongres Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Kon­gres OZE sta­no­wi waż­ną oka­zję do wymia­ny infor­ma­cji, doświad­czeń i pomy­słów mię­dzy wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi. Dzię­ki temu moż­na podej­mo­wać kon­kret­ne kro­ki mają­ce na celu pro­mo­cję odna­wial­nych źró­deł ener­gii i przy­czy­niać się...
Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Łącze­nie pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką może być roz­wa­ża­ne w celu zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści i zrów­no­wa­że­nia ener­ge­tycz­ne­go sys­te­mu grzew­cze­go w budyn­ku. Przyj­rzy­my się kil­ku korzy­ściom i kwe­stią, któ­re war­to wziąć...
Skorzystaj z programu “Mój prąd 5.0” już dziś!

Skorzystaj z programu “Mój prąd 5.0” już dziś!

Pią­ta z rzę­du odsło­na pro­gra­mu „Mój Prąd” zosta­ła bar­dzo pozy­tyw­nie ode­bra­na przez spo­łecz­ność. Ilość wpły­wa­ją­cych wnio­sków utrzy­mu­je się wciąż na wyso­kim pozio­mie. Teo­re­tycz­nie przyj­mo­wa­nie wnio­sków odby­wa się do 22.12.2023 r. lub do...