Podwyżki cen prądu w 2021

Podwyżki cen prądu w 2021

Pod­wyż­ki cen prą­du w 2021 O pod­wyż­ce cen prą­du mówi­ło się już pod koniec ubie­głe­go roku. Głów­nym czyn­ni­kiem, któ­ry miał mieć wpływ na wyso­kość rachun­ku nie tyl­ko gospo­darstw domo­wych, ale rów­nież przed­się­bior­ców mia­ła być opła­ta moco­wa...
Opłata mocowa - o ile wzrosną ceny prądu?

Opłata mocowa - o ile wzrosną ceny prądu?

Opła­ta moco­wa - o ile wzro­sną ceny prądu? Opła­ta moco­wa ma na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go w zakre­sie sta­łych i bez­pro­ble­mo­wych dostaw prą­du. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka – wła­ści­cie­la gospo­dar­stwa...