Fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

Foto­wol­ta­ika dla biznesu  Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne sta­ją się coraz popu­lar­niej­sze. Przy­czy­ni­ły się do tego mię­dzy inny­mi pod­wyż­ki cen prą­du, któ­re doty­czą zarów­no gospo­darstw domo­wych, jak i przed­się­bior­ców. Dla tych ostat­nich...
Energia Plus - II nabór wniosków

Energia Plus - II nabór wniosków

Ener­gia Plus- II nabór wniosków Na począt­ku paź­dzier­ni­ka wystar­to­wa­ła nowa edy­cja pro­gra­mu Ener­gia Plus, w któ­rej moż­na uzy­skać dota­cje i pre­fe­ren­cyj­ne pożycz­ki na inwe­sty­cje zwią­za­ne z popra­wą efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej...