Jak zacienienie wpływa na panele fotowoltaiczne?

Jak zacienienie wpływa na panele fotowoltaiczne?

Jak zacie­nie­nie wpły­wa na pane­le fotowoltaiczne? Zacie­nie­nie pane­li foto­wol­ta­icz­nych ma nega­tyw­ny wpływ na ich efek­tyw­ność czy­li pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej mają­cej zasi­lać, np. dom jed­no­ro­dzin­ny. Dla­te­go bar­dzo istot­ne jest...