panele słoneczne

Jak zacienienie wpływa na panele fotowoltaiczne?

Zacie­nie­nie pane­li foto­wol­ta­icz­nych ma nega­tyw­ny wpływ na ich efek­tyw­ność czy­li pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej mają­cej zasi­lać, np. dom jed­no­ro­dzin­ny. Dla­te­go bar­dzo istot­ne jest odpo­wied­nie zapro­jek­to­wa­nie insta­la­cji uwzględ­nia­ją­ce takie roz­miesz­cze­nie PV, aby zacie­nie­nie w ogó­le nie wystę­po­wa­ło lub było jak naj­mniej­sze. Na co nale­ży zwró­cić uwa­gę decy­du­jąc się na wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną? Jak zacie­nie­nie wpły­wa na pane­le foto­wol­ta­icz­ne?

Na czym polega zacienienie modułów PV?

W sytu­acji, gdy na jeden z modu­łów pada cień może oka­zać się, że insta­la­cja nie może wyko­rzy­sty­wać w peł­ni swo­je­go poten­cja­łu. Dzie­je się tak dla­te­go, że cień pada­ją­cy na panel powo­du­je spa­dek gene­ro­wa­nej przez nie­go ener­gii elektrycznej.

Nale­ży przy tym zauwa­żyć, że wystar­czy, aby jed­no z ogniw zosta­ło zaciem­nio­ne, a wpły­wa to na efek­tyw­ność całe­go modu­łu. Nato­miast jeśli mamy do czy­nie­nia z sze­re­go­wym łącze­niem pane­li tra­ci na tym rów­nież cała insta­la­cja. Do zmniej­szo­ne­go uzy­sku ener­gii z zacie­nio­ne­go pane­lu dosto­so­wu­ją się tak­że uzy­ski z połą­czo­nych z nim modułów.

Panele fotowoltaiczne a zacienienie

Nie­za­leż­nie od tego, czy insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na ma powstać na dachu czy na grun­cie pla­nu­jąc roz­miesz­cze­nie pane­li sło­necz­nych nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na ele­men­ty, któ­re mogą powo­do­wać zacie­nie­nie. Są to:

  • Rośli­ny i inne budyn­ki w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie, któ­re mogą rzu­cać cień na dol­ną część PV. Doty­czy to przede wszyst­kim okre­su zimo­we­go, ponie­waż wów­czas słoń­ce nie wscho­dzi zbyt wyso­ko. Roz­wią­za­niem może być odpo­wied­nie zapro­jek­to­wa­nie insta­la­cji, w tym umiej­sco­wie­nie modu­łów, np. pio­no­wo lub poziomo.
  • Ele­men­ty kon­struk­cyj­ne budyn­ku czy­li komi­ny, szy­by wen­ty­la­cyj­ne czy lukar­ny. Jeże­li nie mamy moż­li­wo­ści omi­nię­cia zacie­nio­ne­go obsza­ru przez np. zbyt małą powierzch­nię dachu zale­ca się, aby pane­le foto­wol­ta­icz­ne były usta­wio­ne pionowo.
  • Śnieg zale­ga­ją­cy na pane­lach. Kąt nachy­le­nia pane­li i cie­pło przez nie wytwa­rza­ne będzie powo­do­wać stop­nio­we osu­wa­nie się śnie­gu z instalacji.

Co zrobić, aby zmniejszyć negatywne skutki zacienienia instalacji?

Jeśli nie da się unik­nąć zacie­nie­nia moż­na ogra­ni­czyć jego nega­tyw­ne skut­ki poprzez zasto­so­wa­nie naj­now­szych roz­wią­zań. Jed­nym z nich są pane­le foto­wol­ta­icz­ne wyko­na­ne w tech­no­lo­gii half-cut. Są to modu­ły, w któ­rych ogni­wa są „cię­te” na pół. Następ­nie ogni­wa połów­ko­we wią­za­ne są z kolei w łań­cu­chy łączo­ne ze sobą rów­no­le­gle. Dzię­ki temu poło­wa modu­łu ma zbli­żo­ny prąd i napię­cie wyj­ścio­we do całości.

Innym spo­so­bem na mini­ma­li­zo­wa­nie skut­ków zacie­nie­nia insta­la­cji i spad­ku efek­tyw­no­ści modu­łów jest zasto­so­wa­nie opty­ma­li­za­to­rów. Dzię­ki temu wydaj­ność każ­de­go z modu­łów jest nie­za­leż­na. Ponad­to zacie­nio­ny panel nie obni­ży cał­ko­wi­tej mocy insta­la­cji.

Jed­nak pod­sta­wą spraw­nej insta­la­cji jest dobrze przy­go­to­wa­ny pro­jekt, któ­ry będzie uwzględ­niał wszyst­kie czyn­ni­ki mogą­ce mieć wpływ na jej efek­tyw­ność. Opty­mal­ne roz­ło­że­nie modu­łów powo­du­je, że nawet w sytu­acji, w któ­rej nie da się cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać okre­so­we­go zacie­nie­nia insta­la­cja nadal będzie dzia­łać na odpo­wied­nim poziomie.

Dla­te­go war­to skon­tak­to­wać się z eks­per­ta­mi, któ­rzy nie tyl­ko przy­go­tu­ją odpo­wied­ni pro­jekt, ale rów­nież zadba­ją o jego pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż.  Skon­tak­tuj się z naszym Dorad­cą ds. foto­wol­ta­iki i sprawdź, czy wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to roz­wią­za­nie dla Ciebie. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?