Czekają nas podwyżki cen prądu?

Czekają nas podwyżki cen prądu?

Cze­ka­ją nas pod­wyż­ki cen prądu? W cią­gu ostat­nie­go roku gieł­do­we ceny ener­gii elek­trycz­nej pod­sko­czy­ły o bli­sko 40%. Tym samym są naj­wyż­sze w histo­rii. Bez wąt­pie­nia już wkrót­ce wpły­nie to na wyso­kość naszych rachun­ków za prąd....