Czy rachunki za prąd są wyższe zimą?

Czy rachunki za prąd są wyższe zimą?

Czy rachun­ki za prąd są wyż­sze zimą? Wyż­sze rachun­ki za prąd w mie­sią­cach zimo­wych wyni­ka­ją przede wszyst­kim z fak­tu, że dni są krót­kie, a pogo­da nie zachę­ca do wyj­ścia z domu. W tym cza­sie zuży­wa­my więc znacz­nie...