Fotowoltaika a wysokie napięcie w sieci

Fotowoltaika a wysokie napięcie w sieci

Foto­wol­ta­ika a wyso­kie napię­cie w sieci  Stan tech­nicz­ny sie­ci w Pol­sce pozo­sta­wia wie­le do życze­nia i nie jest to tajem­ni­cą. Nie wspo­mi­na­jąc już o jej przy­sto­so­wa­niu do odna­wial­nych źró­deł ener­gii takich jak np....