Szczyt klimatyczny TOGETAIR 2020

Szczyt klimatyczny TOGETAIR 2020

Szczyt kli­ma­tycz­ny TOGE­TA­IR 2020 Szczyt kli­ma­tycz­ny TOGE­TA­IR 2020 odbył się 22-24 czerw­ca 2020 r. w Cen­trum Pra­skim Kone­ser. W trak­cie wyda­rze­nia poli­ty­cy, naukow­cy, przed­się­bior­cy, samo­rzą­dow­cy oraz człon­ko­wie fun­da­cji...