togetair 2020 szczyt klimatyczny

Szczyt klimatyczny TOGETAIR 2020 

Szczyt kli­ma­tycz­ny TOGE­TA­IR 2020 odbył się 22-24 czerw­ca 2020 r. w Cen­trum Pra­skim Kone­ser. W trak­cie wyda­rze­nia poli­ty­cy, naukow­cy, przed­się­bior­cy, samo­rzą­dow­cy oraz człon­ko­wie fun­da­cji i ruchów na rzecz eko­lo­gii deba­to­wa­li na temat Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii. Na żywo w spo­tka­niu wzię­li udział pre­le­gen­ci i dzien­ni­ka­rze, nato­miast dla widzów szczyt był dostęp­ny w for­mu­le onli­ne. Jed­nym z part­ne­rów Kon­fe­ren­cji TOGE­TA­IR 2020 było Votum Ener­gy SA. Zapra­sza­my do rela­cji z wydarzenia.

TOGETAIR 2020 – co warto wiedzieć?

W trak­cie trzech dni szczy­tu odby­ło się 11 debat tema­tycz­nych, a tak­że wie­le wystą­pień i pre­lek­cji bran­żo­wych. Ich tema­ty­ka poświę­co­na była czte­rem żywio­łom, a deba­to­wa­no przede wszyst­kim na temat przy­ja­znych śro­do­wi­sku roz­wią­zań z zakre­su ener­ge­ty­ki, gospo­dar­ki odpa­do­wej, suszy i odbu­do­wy po pan­de­mii. Współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia była m.in. Fun­da­cja Czy­ste Powie­trze.

W trak­cie trze­cie­go dnia szczy­tu w jed­nym z wystą­pień wziął udział Wice­pre­zes Votum Ener­gy SA, Piotr Śmie­ja. Była to deba­ta doty­czą­ca odbu­do­wy zie­lo­nej Pol­ski po kry­zy­sie, a tak­że tego jak powi­nien wyglą­dać świat po pan­de­mii i jaką rolę muszą w nim ode­grać samo­rzą­dy, biz­nes, rząd i orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. W trak­cie deba­ty pod­kre­śla­no, że Odna­wia­ne Źró­dła Ener­gii powin­ny być postrze­ga­ne jako klu­czo­we źró­dło ener­gii dla przy­szłych pokoleń. 

Zie­lo­na rewo­lu­cja prze­sta­je być mrzon­ką eko­lo­gów, a sta­je się fak­tem, z któ­rym eko­no­mi­ści nie mogą dłu­żej pole­mi­zo­wać. Pol­ska nie będzie stać z boku tych zmian, tyl­ko aktyw­nie przeć do przo­du w kie­run­ku zero­emi­syj­nej i czy­stej przy­szło­ści. Jest na to wizja, plan, a tak­że pie­nią­dze – prze­ko­ny­wa­li pre­le­gen­ci w trak­cie Szczy­tu Kli­ma­tycz­ne­go TOGE­TA­IR 2020.

togetair 2020
togetair2020
togetair 2020

Przyszłość Odnawialnych Źródeł Energii a fotowoltaika

Ponad 30% kom­po­nen­tów wyko­rzy­sty­wa­nych do budo­wy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych zain­sta­lo­wa­nych na tere­nie Pol­ski w 2018 roku pocho­dzi­ła od pol­skich pro­du­cen­tów. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że roz­wój OZE jest wiel­ką szan­są dla lokal­nych przed­się­bior­ców na dal­szy roz­wój i two­rze­nie nowych miejsc pra­cy. Jak pod­kre­ślał w swo­jej wypo­wie­dzi Piotr Śmie­ja nie jest to pieśń przy­szło­ści, a coś co dzie­je się na naszych oczach. 

Przy­czy­ni­ła się do tego mię­dzy inny­mi rosną­ca popu­lar­ność insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych. Jest to roz­wią­za­nie na tyle uni­wer­sal­ne, że mogą z nie­go korzy­stać zarów­no wła­ści­cie­le domów, jak i przed­się­bior­cy oraz rol­ni­cy, a bran­ża ener­ge­tycz­na dosto­so­wu­je się do rosną­cych potrzeb rynku.

Dla posia­da­czy wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej istot­ne są przede wszyst­kim korzy­ści eko­no­micz­ne, jakie pły­ną z korzy­sta­nia z foto­wol­ta­iki. Nale­ży do nich mię­dzy inny­mi nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du. War­to rów­nież pamię­tać, że pane­le sło­necz­ne to roz­wią­za­nie przy­ja­zne śro­do­wi­sku, tym samym decy­du­jąc się na zakup i mon­taż insta­la­cji dba­my nie tyl­ko o wła­sne dobro, ale rów­nież o dobro naszej planety.

Dzia­ła­my  razem  dla  kli­ma­tu.  Ponad  podzia­ła­mi  poli­tycz­ny­mi,  gospo­dar­czy­mi  czy regio­nal­ny­mi. Zale­ży nam, żeby­śmy wszy­scy mogli oddy­chać czy­stym powie­trzem, pić zdro­wą wodę i swo­bod­nie korzy­stać z prą­du. Poprzed­nie poko­le­nia zacią­gnę­ły eko­lo­gicz­ny dług, czas go spła­cić i oddy­chać peł­ną pier­sią bez obaw o wpro­wa­dza­nie do płuc tru­ją­cych czyn­ni­ków – o misji i potrze­bie wspól­ne­go dzia­ła­nia mówi­li zgod­nie Aga­ta  Śmie­ja,  Pre­zes  Fun­da­cji  Czy­ste  Powie­trze oraz Michał  Gwar­dys,  Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzi dla Polski.

Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu dostęp­nych jest na stro­nie orga­ni­za­to­ra TOGE­TA­IR 2020.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?