O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzro­sną rachun­ki za prąd i ogrzewanie? Począ­tek roku 2021 przy­niósł nam pod­wyż­ki cen ener­gii elek­trycz­nej zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem opła­ty moco­wej. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka ozna­cza to dodat­ko­wą pozy­cję na fak­tu­rze. Czy to...