Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu?

Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu?

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne na grun­cie czy na dachu? O rosną­cej popu­lar­no­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych świad­czy cho­ciaż­by ich licz­ba w naszym bez­po­śred­nim oto­cze­niu. Jest to widocz­ne zwłasz­cza na osie­dlach domów jed­no­ro­dzin­nych,...