Konferencja AREOPAG - OZE

Konferencja AREOPAG - OZE

Kon­fe­ren­cja ARE­OPAG - OZE Tego­rocz­na Kon­fe­ren­cja ARE­OPAG Ener­ge­ty­ki Odna­wial­nej  to już 3. odsło­na orga­ni­zo­wa­na w ramach cyklu kon­fe­ren­cji. Głów­nym celem wyda­rze­nia jest wypra­co­wy­wa­nie ram dla kon­struk­tyw­ne­go dia­lo­gu...