fotowoltaika-panele-fotowoltaiczne-oze

Konferencja AREOPAG - OZE

Tego­rocz­na Kon­fe­ren­cja ARE­OPAG Ener­ge­ty­ki Odna­wial­nej  to już 3. odsło­na orga­ni­zo­wa­na w ramach cyklu kon­fe­ren­cji. Głów­nym celem wyda­rze­nia jest wypra­co­wy­wa­nie ram dla kon­struk­tyw­ne­go dia­lo­gu pomię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi resor­tów odpo­wie­dzial­nych za kre­owa­nie oto­cze­nia legi­sla­cyj­ne­go pol­skie­go ryn­ku odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz jego uczest­ni­ków. Jed­nym z pre­le­gen­tów tego­rocz­nej edy­cji był Pre­zes Votum Ener­gy SA Tomasz Sta­ni­sław­ski. Jego wypo­wiedź doty­czy­ła mię­dzy inny­mi wyzwań sto­ją­cych przed sek­to­rem OZE.

Przyszłość OZE

Kon­fe­ren­cja ARE­OPAG była obję­ta hono­ro­wym patro­na­tem Sekre­ta­rza Sta­nu Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii. Pan Mini­ster Ire­ne­usz Zyska otwo­rzył wyda­rze­nie swo­im wystą­pie­nie na temat Roz­wój i opty­ma­li­za­cja ryn­ku OZE.

Zakres mery­to­rycz­ny tego­rocz­nej Kon­fe­ren­cji obej­mo­wał przede wszyst­kim zagad­nie­nia zwią­za­ne z kie­run­ka­mi trans­for­ma­cji sek­to­ra ener­ge­ty­ki oraz wyzwa­nia i nowe per­spek­ty­wy w roz­wo­ju sek­to­ra OZE. Celem wyda­rze­nia było wypra­co­wa­nie pod­staw do dia­lo­gu o cha­rak­te­rze eks­perc­kim zorien­to­wa­ne­go na pozy­ski­wa­nie kon­cep­cji i roz­wią­zań przy­dat­nych we wdra­ża­niu zało­żeń dla zrów­no­wa­żo­nej energetyki.

Are­opag to swo­ista płasz­czy­zna komu­ni­ka­cji. Jej zakres tema­tycz­ny oraz for­mu­ła odpo­wia­da­ją zapo­trze­bo­wa­niu uczest­ni­ków ryn­ku i przed­sta­wi­cie­li resor­tów odpo­wie­dzial­nych za kre­owa­nie ram praw­nych pol­skie­go ryn­ku odna­wial­nych źró­deł ener­gii.

areopag

Wyzwania i nowe perspektywy w rozwoju sektora OZE

Pre­zes Zarzą­du Votum Ener­gy SA Tomasz Sta­ni­sław­ski wziął udział w Deba­cie Eks­perc­kiej w dru­giej czę­ści spo­tka­nia. Jej tema­tem były wyzwa­nia i nowe per­spek­ty­wy w roz­wo­ju sek­to­ra OZE. Oma­wia­no mię­dzy inny­mi zagad­nie­nia takie jak:

  • rola tech­no­lo­gii OZE w pol­skiej stra­te­gii wodorowej,
  • per­spek­ty­wy roz­wo­ju sys­te­mu gwa­ran­cji pochodzenia,
  • wyzwa­nia w ramach sek­to­ra OZE,
  • ogra­ni­cze­nie moż­li­wo­ści przy­łą­cze­nio­wych do sieci.

Wśród wyzwań z jaki­mi w przy­szło­ści może mie­rzyć się sek­tor odna­wial­nych źró­deł ener­gii, a w szcze­gól­no­ści foto­wol­ta­ika naj­czę­ściej wymieniano:

  • recy­kling zuży­tej infrastruktury,
  • moder­ni­za­cję sie­ci, jaką ponie­kąd wymu­sza rosną­ca ilość prosumentów,
  • a tak­że dostęp­ność wykwa­li­fi­ko­wa­nych pracowników.

Jak pod­kre­ślił w swo­jej wypo­wie­dzi Tomasz Sta­ni­sław­ski ilość insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych w Pol­sce obec­nie wyno­si ponad 350 tys. i wciąż dyna­micz­nie rośnie. Dla­te­go już dziś nale­ży szu­kać roz­wią­zań, któ­re w naj­bliż­szej przy­szło­ści pozwo­lą zmie­rzyć się z wyzwa­nia­mi, jaki sta­ną prze bran­żą Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii.

W swo­jej wypo­wie­dzi Pre­zes Votum SA poru­szył rów­nież kwe­stię, któ­ra jest nie­zwy­kle istot­na dla pro­su­men­tów. Jest to okres w jakim mia­ło­by być roz­li­cza­ne bilan­so­wa­nie ener­gii pobie­ra­nej i odda­wa­nej do zakła­du ener­ge­tycz­ne­go przez wła­ści­cie­li insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych. Obec­nie jest to rok, co jest roz­wią­za­niem korzyst­nym dla prosumentów.

Zastęp­ca Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Gospo­dar­ki Nisko­emi­syj­nej, Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, Pra­cy i Tech­no­lo­gii, Prze­my­sław Hof­man zapew­nił, że obec­nie nie są pro­wa­dzo­ne żad­ne pra­ce mają­ce na celu skró­ce­nie tego okre­su.

Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych Kon­fe­ren­cji ARE­OPAG jest dostęp­ne na stro­nie orga­ni­za­to­ra.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?