Jak dobrać moc instalacji do zapotrzebowania?

Jak dobrać moc instalacji do zapotrzebowania?

Jak dobrać moc insta­la­cji do zapotrzebowania? Wie­le osób, któ­re myśli o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej zasta­na­wia się jaka moc insta­la­cji pokry­je ich zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną. Jest to nie­zwy­kle istot­ne, ponie­waż przy zbyt...