O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzro­sną ceny energii? W ostat­nim cza­sie wie­le mówi się o pod­wyż­kach cen ener­gii, któ­re mogą się zna­czą­co odbić na budże­cie wie­lu gospo­darstw domo­wych. Tym­cza­sem już w tym mie­sią­cu przed­się­bior­cy dotkli­wie odczu­li wzrost...