Panele fotowoltaiczne a opady śniegu

Panele fotowoltaiczne a opady śniegu

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne a opa­dy śniegu Mamy już za sobą pierw­sze opa­dy śnie­gu w tym sezo­nie. Wie­le osób, któ­re miesz­ka na tere­nach, na któ­rych śnieg utrzy­mu­je się przez dłuż­szy okres cza­su, a jego opa­dy są dość obwi­te zasta­na­wia...