Poli­ty­ka pry­wat­no­ści FB VOTUM ENERGY

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści doty­czy fan­pa­ge „VOTUM ENER­GY”, zwa­nej dalej: Fan­pa­ge i zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i inne infor­ma­cje dla użyt­kow­ni­ków. Pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych Fan­pa­ge jest dla Spół­ki szcze­gól­nie ważna.

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków Fan­pa­ge jest Votum Ener­gy S.A. z sie­dzi­bą
  we Wro­cła­wiu, 53-012, przy ul. Wyści­go­wej 56i, biuro@votumenergy.pl.
 2. Inspek­to­rem Ochro­ny Danych Votum Ener­gy S.A. jest Kata­rzy­na Harę­ża, z któ­rym moż­na się kon­tak­to­wać w spra­wach prze­twa­rza­nia danych pisząc na adres kore­spon­den­cyj­ny lub elek­tro­nicz­nie pod adre­sem: iod@votumenergy.pl.
 3. Spół­ka prze­twa­rza dane użyt­kow­ni­ków, któ­rzy wybra­li opcję „Lubię to” lub „Obser­wuj” albo pozo­sta­wi­li komen­tarz, a tak­że dane poda­ne przez Użyt­kow­ni­ków na for­mu­la­rzu kon­trak­to­wym oraz przez komu­ni­ka­tor Mes­sen­ger, takie jak:
 • dane pod­sta­wo­we (imię i nazwi­sko) Użyt­kow­ni­ków usta­wio­ne przez nich na wła­snym profilu,
 • zdję­cie pro­fi­lo­we lub inne, któ­re mogą zawie­rać wize­ru­nek Użytkowników,
 • dane opu­bli­ko­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ków na ich profilu,
 • dane zawar­te w tre­ści roz­mo­wy na Mes­sen­ge­rze oraz komen­ta­rzach Użytkowników,
 • dane sta­ty­stycz­ne udo­stęp­nio­ne Spół­ce przez narzę­dzia dostęp­ne dla admi­ni­stra­to­rów pro­fi­lu na por­ta­lu Face­bo­ok, gro­ma­dzo­ne dzię­ki pli­kom „cookies”
 1. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, dane są prze­twa­rza­ne na zasa­dach wska­za­nych w tabe­li poniżej.

CEL PRZE­TWA­RZA­NIA

POD­STA­WA PRAW­NA PRZETWARZANIA

CZAS PRZE­TWA­RZA­NIA

SKU­TEK NIE­PODA­NIA DANYCH

WYŚWIE­TLA­NIE POSTÓW I INFOR­MA­CJI UŻY­KOW­NI­KOM OPCJI „LUBIĘ TO” LUB „OBSER­WUJ”

ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, CZY­LI PRAW­NIE UZA­SAD­NIO­NY INTE­RES  ADMI­NI­STRA­TO­RA W POSTA­CI PRO­WA­DZE­NIA FAN­PA­GE (CELE MARKETINGOWE)

DO CZA­SU ZMIA­NY USTA­WIEŃ PRZEZ UŻYT­KOW­NI­KA (ODZNA­CZE­NIE „LUBIĘ TO” LUB OPCJA „PRZE­STAŃ OBSERWOWAĆ”

NIE­WY­ŚWIE­TLA­NIE INFOR­MA­CJI I POSTÓW

POZO­STA­WIE­NIE KOMEN­TA­RZA UŻYTKOWNIKA

ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, CZY­LI PRAW­NIE UZA­SAD­NIO­NY INTE­RES  ADMI­NI­STRA­TO­RA W POSTA­CI PRO­WA­DZE­NIA FAN­PA­GE (CELE MARKETINGOWE)

DO CZA­SU WNIE­SIE­NIA SPRZE­CI­WU LUB USU­NIĘ­CIA KOMENTARZA

BRAK MOŻ­LI­WO­ŚCI PUBLI­KA­CJI KOMENTARZA

KON­TAKT ZA POŚRED­NIC­TWEM FOR­MU­LA­RZA LUB KOMUNIKATORA.

ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, CZY­LI PRAW­NIE UZA­SAD­NIO­NY INTE­RES W ZAKRE­SIE PRO­WA­DZE­NIA KORESPONDENCJI.

DO CZA­SU WNIE­SIE­NIA SPRZE­CI­WU NA PRZE­TWA­RZA­NIE DANYCH.

BRAK MOŻ­LI­WO­ŚCI UDZIE­LE­NIA ODPO­WIE­DZI NA ZAPY­TA­NIE LUB ZGŁOSZENIE.

PRZED­STAW­NIE­NIE
OFER­TY COLUM­BUS ENER­GY S.A.

ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO tj. UDZIE­LE­NIE ZGODY

DO CZA­SU COF­NIĘ­CIA ZGODY.

BRAK MOŻ­LI­WO­ŚCI ZŁO­ŻE­NIA OFERTY

CEL PRZE­TWA­RZA­NIA

POD­STA­WA PRAW­NA PRZETWARZANIA

CZAS PRZE­TWA­RZA­NIA

SKU­TEK NIE­PODA­NIA DANYCH

ZAPRO­SZE­NIE DO WSPÓŁ­PRA­CY W CHA­RAK­TE­RZE
DORAD­CY DS. OZE

ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO tj. UDZIE­LE­NIE ZGO­DY LUB ART. 6 UST.1 LIT. PRZY­GO­TO­WA­NIE OFER­TY W ODPO­WIE­DZI NA ZAPY­TA­NIE O OFERTĘ

DO CZA­SU COF­NIĘ­CIA ZGO­DY LUB ZAKOŃ­CZE­NIA REKRU­TA­CJI LUB DO JED­NE­GO ROKU OD JEJ ZAKOŃ­CZE­NIA, JEŚLI UDZIE­LO­NO ZGO­DY NA UDZIAŁ W PRZY­SZŁYCH REKRUTACJACH

BRAK MOŻ­LI­WO­ŚCI ZŁO­ŻE­NIA OFER­TY WSPÓŁPRACY

REKRU­TA­CJA

ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO tj. UDZIE­LE­NIE ZGO­DY; ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO w zw. z art. 18(1) KODEK­SU PRA­CY W ZAKRE­SIE OBO­WIĄZ­KO­WYCH DANYCH PRACOWNIKÓW

DO CZA­SU COF­NIĘ­CIA ZGO­DY LUB ZAKOŃ­CZE­NIA REKRU­TA­CJI LUB DO JED­NE­GO ROKU OD JEJ ZAKOŃ­CZE­NIA, JEŚLI UDZIE­LO­NO ZGO­DY NA UDZIAŁ W PRZY­SZŁYCH REKRUTACJACH

BRAK MOŻ­LI­WO­ŚCI WYŁO­NIE­NIA KAN­DY­DA­TA DO PRACY

USTA­LE­NIE, DOCHO­DZE­NIE LUB OBRO­NA ROSZ­CZEŃ CYWIL­NO­PRAW­NYCH ZWIĄ­ZA­NYCH Z SER­WI­SEM LUB OFE­RO­WA­NY­MI USŁUGAMI

ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO TJ. PRAW­NIE UZA­SAD­NIO­NY INTE­RES ADMI­NI­STRA­TO­RA W POSTA­CI USTA­LE­NIA, DOCHO­DZE­NIA BĄDŹ OBRO­NY PRZED POTEN­CJAL­NY­MI ROSZCZENIAMI

DO UPŁY­WU OKRE­SU PRZEDAW­NIE­NIA ROSZ­CZEŃ ZGOD­NIE  KODEK­SIE CYWIL­NYM ALBO ZASPO­KO­JE­NIA ROSZCZEŃ.

BRAK MOŻ­LI­WO­ŚCI USTA­LE­NIA, DOCHO­DZE­NIA LUB OBRO­NY ROSZCZEŃ

 

 1. Odbior­ca­mi danych są:
 2. Przed­sta­wi­cie­le Admi­ni­stra­to­ra w celu przed­sta­wie­nia ofer­ty, na pod­sta­wie zgo­dy użytkownika,
 3. VOTUM S.A. we Wro­cła­wiu, ul. Wyści­go­wa 56i oraz Cle­ar Site sp. z o.o. we Wro­cła­wiu
  ul. Wyści­go­wa 56i świad­czą­cym usłu­gi w zakre­sie IT oraz marketingu,
 4. Google LLC, Face­bo­ok Ire­land Ltd., w związ­ku z dzia­ła­nia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi i analitycznymi.
 5. Admi­ni­stra­tor nie prze­ka­zu­je danych poza Euro­pej­ski Obszar Gospo­dar­czy za wyjąt­kiem korzy­sta­nia
  z usług: Google LLC oraz Face­bo­ok Ire­land Ltd (trans­fer danych do USA). Trans­fer danych poza Euro­pej­ski Obszar Gospo­dar­czy odby­wa się na pod­sta­wie stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych, z któ­rych korzy­sta Google przy trans­fe­rze danych dostęp­ny pod adre­sem: https://​pri​va​cy​.google​.com/​b​u​s​i​n​e​s​s​e​s​/​p​r​o​c​e​s​s​o​r​t​e​r​m​s​/​m​c​cs/. Infor­ma­cje na temat prze­ka­zy­wa­nia danych do USA przez Face­bo­ok Ire­land Ltd. dostęp­ne pod adre­sem: https://​www​.face​bo​ok​.com/​l​e​g​a​l​/​E​U​_​d​a​t​a​_​t​r​a​n​s​f​e​r​_​a​d​d​e​n​dum.

 

 1. Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo żądać dostę­pu do danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia danych oso­bo­wych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych, wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celach wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów admi­ni­stra­to­ra, w szcze­gól­no­ści mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go i wobec doko­na­ne­go w tych celach pro­fi­lo­wa­nia (art. 21 RODO). Oso­ba, któ­ra udzie­li­ła zgo­dy na prze­twa­rza­nie może cof­nąć zgo­dę w każ­dym cza­sie, przy czym czyn­no­ści doko­na­ne przed cof­nię­ciem zgo­dy pozo­sta­ją ważne.
 2. Poda­ne dane oso­bo­we będą pod­le­ga­ły pro­fi­lo­wa­niu, któ­re ma na celu dopa­so­wa­nie i zapro­po­no­wa­nie nowych usług. Każ­do­ra­zo­wo przed pod­ję­ciem decy­zji w tym przed­mio­cie dane oso­bo­we będę wery­fi­ko­wa­ne przez pra­cow­ni­ka bądź współ­pra­cow­ni­ka Administratora.
 3. Oso­ba, któ­rej dane doty­czą ma pra­wo wnieść skar­gę do orga­nu nad­zo­ru – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 War­sza­wa, jeśli uzna, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RODO.

Poli­ty­ka pli­ków cookies

Zgod­nie z ogól­nie przy­ję­tą prak­ty­ką, Face­bo­ok zbie­ra dane, któ­re są pobie­ra­ne auto­ma­tycz­nie od użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych Ser­wis (zwa­ne „pli­ka­mi Cookies”).

Wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków Cookies

Zebra­ne pli­ki Cookies są prze­cho­wy­wa­ne w celach pomoc­ni­czych, słu­żą­cych do admi­ni­stro­wa­nia pro­fi­lem i usta­le­nia pre­fe­ren­cji odwie­dza­ją­cych ją użyt­kow­ni­ków i odpo­wied­nio dosto­so­wać do nich jej treść. Mogą być też uży­wa­ne do celów ana­li­tycz­nych i mar­ke­tin­go­wych. Część tych pli­ków to pli­ki tym­cza­so­we, kaso­wa­ne po zamknię­ciu prze­glą­dar­ki, nato­miast część sta­no­wi pli­ki sta­łe, któ­re pozo­sta­ją na urzą­dze­niu przez okre­ślo­ny czas (w zależ­no­ści od prze­glą­dar­ki). Infor­ma­cje w nich zawar­te są ujaw­nia­ne jedy­nie oso­bom upo­waż­nio­nym do admi­ni­stro­wa­nia pro­fi­lem Face­bo­ok. Spół­ka wyko­rzy­stu­je pli­ki Cookies wyłącz­nie w celach sta­ty­stycz­nych oraz celem dopa­so­wa­nia zawar­to­ści i ukła­du Ser­wi­su do potrzeb odwie­dza­ją­cych ją użytkowników.

Face­bo­ok Piksel

Na Stro­nie wyko­rzy­stu­je­my opcję “Face­bo­ok Pixel”, któ­rą dostar­cza ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy Face­bo­ok obsłu­gi­wa­ny przez Face­bo­ok Inc., 1601 S. Cali­for­nia Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użyt­kow­ni­ków będą­cych rezy­den­ta­mi UE – Face­bo­ok Ire­land Ltd., 4 Grand Canal Squ­are, Grand Canal Har­bo­ur, Dublin 2, Irlan­dia (“Face­bo­ok”). Korzy­sta­nie z funk­cji Face­bo­ok Pixel umoż­li­wia wyświe­tla­nie opu­bli­ko­wa­nych reklam Spół­ki na por­ta­lu Face­bo­ok jego użyt­kow­ni­kom por­ta­lu Face­bo­ok, któ­rzy wyka­za­li zain­te­re­so­wa­nie mate­ria­ła­mi publi­ko­wa­ny­mi przez Spół­kę w sie­ci Inter­net lub inte­re­su­ją się mate­ria­ła­mi tego rodza­ju. Funk­cja Face­bo­ok Pixel pozwa­la rów­nież na uzy­ska­nie sta­ty­styk doty­czą­cych korzy­sta­nia ze Stro­ny. Wię­cej: https://​www​.face​bo​ok​.com/​b​u​s​i​n​e​s​s​/​h​e​l​p​/​6​5​1​2​9​4​7​0​5​0​1​6​616, wyłą­cze­nie Pixel: https://​de​-de​.face​bo​ok​.com/​b​u​s​i​n​e​s​s​/​h​e​l​p​/​1​4​1​5​2​5​6​5​7​2​0​6​0​9​9​9​?​h​e​l​p​r​e​f​=​u​f​_​p​e​r​m​a​l​ink albo na stro­nie https://​www​.face​bo​ok​.com/​s​e​t​t​i​n​g​s​?​t​a​b​=​ads. W celu wyłą­cze­nia funk­cji nale­ży zalo­go­wać się do por­ta­lu Facebook.

W odnie­sie­niu do prze­twa­rza­nia  danych oso­bo­wych przez Face­bo­ok zapo­znaj się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści (Poli­ty­ka pry­wat­no­ści Face­bo­oka).

 Odno­śni­ki do innych stron

W Ser­wi­sie znaj­du­ją się rów­nież odno­śni­ki do innych pro­fi­li spo­łecz­no­ścio­wych. Zasa­dy zacho­wa­nia pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków pro­fi­li, do któ­rych użyt­kow­nik zosta­je prze­kie­ro­wa­ny za pomo­cą odno­śni­ka, są zamiesz­czo­ne na tych profilach.

Zmia­ny w poli­ty­ce prywatności

Votum Ener­gy S.A. zastrze­ga sobie pra­wo do aktu­ali­za­cji obo­wią­zu­ją­cej poli­ty­kę pry­wat­no­ści, w szcze­gól­no­ści w celu jej dosto­so­wa­nia do wymo­gów okre­ślo­nych obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, infor­mu­jąc o doko­na­nych zmia­nach na Profilu.

Stan na 26.04.2022 r.