Jak najtaniej ogrzać dom z fotowoltaiką?

Foto­wol­ta­ika to spo­sób na eko­lo­gicz­ny prąd, a w połą­cze­niu z folią grzew­czą może znacz­nie obni­żyć rachun­ki za ogrze­wa­nie Two­je­go domu. Na czym pole­ga ten sys­tem grzewczy?

Folie grzewcze Red Snake

Folia grzew­cza Red Sna­ke o gru­bo­ści zale­d­wie 0,45 mm to rewo­lu­cyj­ny sys­tem ogrze­wa­nia budyn­ku, któ­ry jest zarów­no wydaj­ny, wygod­ny w obsłu­dze i ekologiczny. 

Folie grzew­cze mon­to­wa­ne są w pod­ło­dze lub w sufi­cie i dostar­cza­ją do pomiesz­czeń rów­no­mier­ne przy­jem­ne cie­pło, któ­rym ste­ro­wać moż­na za pomo­cą ter­mo­sta­tu lub apli­ka­cji w smart­fo­nie. Roz­wią­za­nie to zdo­by­wa coraz wię­cej zwo­len­ni­ków, któ­rzy doce­nia­ją fakt, że nie muszą dokła­dać do pie­ca czy zysku­ją dodat­ko­we pomiesz­cze­nie w swo­im domu.

Tech­no­lo­gia ta jest tań­sza od tra­dy­cyj­nej “pod­ło­gów­ki”, a mon­taż trwa zalew­dwie ok. 2 dni. 

Jak obniżyć rachunki za ciepło? 

 Sys­tem Red Sna­ke to ogrze­wa­nie elek­trycz­ne, któ­re może być zasi­la­ne ener­gią wypro­du­ko­wa­ną z wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej. Jak to dzia­ła?  Zgro­ma­dzo­ną w naj­bar­dziej sło­necz­ne mie­sią­ce nad­wyż­kę ener­gii “odda­je­my” do sie­ci, w któ­rej może­my maga­zy­no­wać ją nawet rok. Kie­dy tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz spad­ną, odbie­ra­my nad­wyż­ki, któ­re wyko­rzy­stu­je­my do ogrza­nia domu. W ten spo­sób może­my obni­żyć nasze rachun­ki za cie­pło do minimum.

 

Na czym polega magazynowanie w sieci?

Za maga­zy­no­wa­nie ener­gii  w sie­ci ener­ge­tycz­nej wypro­du­ko­wa­nej z foto­wol­ta­iki pozwa­la funk­cjo­nu­ją­cy w Pol­sce tzw. sys­tem opu­sto­wy, gwa­ran­to­wa­ny usta­wą o OZE. 

Dzię­ki nie­mu moż­na przez cały rok korzy­stać z prą­du, któ­ry w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści został wytwo­rzo­ny wio­sną i latem.

Nad­wyż­ki ener­gii z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej do 10 kWp “tra­fia­ją” do zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, a 80% tej ener­gii moż­na za dar­mo ode­brać przez 12 mie­się­cy od dnia jej wytworzenia.

Ist­nie­je tak­że moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia ener­gii w przy­do­mo­wych maga­zy­nach ener­gii, ale na tą chwi­lę ich kosz­ty są dosyć wyso­kie. Nie mniej jed­nak, zapew­ne już nie­ba­wem ode­gra­ją one klu­czo­wą rolę na ryn­ku energetycznym.

Dlaczego warto wybrać system Red Snake?

  • CZY­STE POWIE­TRZE  - ogrze­wa­nie Red Sna­ke nie emi­tu­je dwu­tlen­ku węgla.
  • BEZ­PIE­CZEŃ­STWO - folie grzew­cze Red Sna­ke posia­da­ją 25 - let­nią gwa­ran­cję i nie wyma­ga­ją serwisowania.
  • WYGO­DA - możesz ste­ro­wać ogrze­wa­niem Red Sna­ke za pomo­cą smartphona.
  • OSZCZĘD­NOŚĆ - rachun­ki za cie­pło ogra­ni­czysz do minimum.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?