wysoka temperatura - fotowoltaika

Temperatura otoczenia a praca instalacji fotowoltaicznej

Zasta­na­wiasz się skąd wyni­ka więk­sza pro­duk­cja Two­jej insta­la­cji w sło­necz­ny, wio­sen­ny dzień? Jak to się dzie­je, że nagle insta­la­cja o mocy nomi­nal­nej 5 kW nagle zaczy­na odda­wać nawet 5,5 kW mocy? Dla­cze­go latem, kie­dy jest pięk­ne słoń­ce, ta sama insta­la­cja odda­je w szczy­cie 4,5 kW mocy? Czy tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia ma wpływ na pra­cę pane­li foto­wol­ta­icz­nych? Sprawdź co war­to wie­dzieć decy­du­jąc się na foto­wol­ta­ikę dla domu. Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia a pra­ca insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej - dowiedz się więcej.

Panele fotowoltaiczne – co wpływa na ich wydajność?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na będzie pra­co­wać ina­czej w zależ­no­ści od tego jaka jest tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia. Dla­cze­go tak się dzie­je? Wytłu­ma­cze­niem tego jest pew­na cecha fizycz­na krze­mo­wych ogniw PV, z któ­rych wyko­na­ne są modu­ły foto­wol­ta­icze. Powo­du­je ona wzrost lub obni­że­nie wydaj­no­ści modu­łów wraz ze zmia­ną tem­pe­ra­tu­ry ogniw PV.

W kar­cie kata­lo­go­wej modu­łu foto­wol­ta­icz­ne­go para­metr ten jest ozna­czo­ny jako współ­czyn­nik tem­pe­ra­tu­ro­wy mocy. Dobrej jako­ści modu­ły foto­wol­ta­icz­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się war­to­ścią tego współ­czyn­ni­ka na pozio­mie 0,35%/1°C. Ozna­cza on, że wraz ze zmia­ną tem­pe­ra­tu­ry ogniw o 1°C (w sto­sun­ku do tem­pe­ra­tu­ry refe­ren­cyj­nej wyno­szą­cej 25°C) jego wydaj­ność wzra­sta lub male­je o 0,35%.

PRZYKŁAD:

Łatwo zatem prze­li­czyć, że w chłod­ny, sło­necz­ny dzień, kie­dy tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz wyno­si ok. 5°C, wydaj­ność takie­go modu­łu wzro­śnie o 20 x 0,35 = 7%. Z kolei w upal­ny let­ni dzień (szcze­gól­nie popo­łu­dniu, kie­dy ogni­wa zdą­żą się moc­no nagrzać) ich tem­pe­ra­tu­ra wyno­si nie­rzad­ko 65°C, co powo­du­je spa­dek wydaj­no­ści o 40 x 0,35 = 14%.

Dla­te­go insta­la­cja o mocy nomi­nal­nej 5 kWp jest w sta­nie wypro­du­ko­wać wów­czas nie wię­cej jak 4,4 kW. Jest to pod­sta­wo­wa przy­czy­na powsta­wa­nia róż­nic w pro­duk­cji ener­gii pomię­dzy okre­sem wcze­sno-wio­sen­nym i letnim.

Jak poprawić wydajność paneli słonecznych?

W związ­ku z wpły­wem tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia na pra­cę insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej istot­na jest dobra wen­ty­la­cja modu­łów PV. Dla­te­go mię­dzy inny­mi zosta­wia­ne są prze­rwy dyla­ta­cyj­ne pomię­dzy powierzch­nią dachu a kon­struk­cją modu­łów wyno­szą­ce od 10 do 15 cm. 

W bar­dzo dobrej sytu­acji są inwe­sto­rzy decy­du­ją­cy się na kon­struk­cję grun­to­wą lub wia­ty foto­wol­ta­icz­ne z odsło­nię­tą prze­strze­nią tyl­nej powło­ki modu­łów PV. Wów­czas chło­dze­nie może dość istot­nie popra­wić uzy­ski w upal­ne dni.

Pod­ję­cie decy­zji o zało­że­niu na swo­jej nie­ru­cho­mo­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, powin­na poprze­dzać ana­li­za naszych rze­czy­wi­stych potrzeb. W ich usta­le­niu pomo­że AUDYT prze­pro­wa­dzo­ny przez Dorad­cę ds. Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii.  Pamię­taj­my, że insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na ma nam słu­żyć przez kolej­ne 25 lat. Dla­te­go przy jej wybo­rze nale­ży wziąć pod uwa­gę sze­reg czyn­ni­ków, nie tyl­ko rocz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elektryczną.

Autor: Michał Klonowski

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?