VE-energia ze słońca-moduły fotowoltaiczne

Energia słoneczna - jak efektywnie nią zarządzać?

Podej­mu­jąc decy­zję o inwe­sty­cji w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, jakim jest na przy­kład foto­wol­ta­ika war­to myśleć per­spek­ty­wicz­nie i być przy­go­to­wa­nym na nad­cho­dzą­ce zmia­ny. Zarów­no te w zakre­sie roz­wo­ju tech­no­lo­gii, jak i uwa­run­ko­wań praw­nych, a tak­że moż­li­wo­ści tech­nicz­nych kra­jo­we­go sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go. Dla­cze­go jest to takie waż­ne? Co war­to wie­dzieć pla­nu­jąc mon­taż wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej? Ener­gia sło­necz­na - jak efek­tyw­nie nią zarządzać?

Prosument a zużycie energii na własne potrzeby

W ostat­nich wypo­wie­dziach doty­czą­cych rzą­do­we­go wspar­cia ener­ge­ty­ki pro­su­menc­kiej prze­wa­ża­ją gło­sy w któ­rych kła­dzio­ny jest nacisk na jak naj­więk­szą auto­kon­sump­cję i maga­zy­no­wa­nie energii.

Dzia­ła­nia te mają na celu odcią­że­nie sys­te­mu prze­sy­łu ener­gii. Jest on obec­nie bar­dzo obcią­żo­ny. Dla­te­go nie­któ­rzy użyt­kow­ni­cy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych bory­ka­ją się ze wzro­stem napię­cia w lokal­nej sie­ci i nie­moż­no­ścią odda­nia nad­wy­żek ener­gii w dniach z naj­więk­szą poda­żą pro­mie­ni słonecznych.

Jak gospodarować energią wyprodukowaną przez instalację?

Pierw­szym kro­kiem do wła­ści­we­go gospo­da­ro­wa­nia ener­gią jest przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Powi­nien on uwzględ­niać takie umiej­sco­wie­nie poszcze­gól­nych sek­cji, aby w cią­gu dnia dostęp­na ener­gia sło­necz­na w jak naj­więk­szym stop­niu pokry­wa­ła się z naszą aktywnością.

W lep­szej sytu­acji są te oso­by, któ­re dys­po­nu­ją powierzch­nią dachu pła­skie­go, grun­tu, lub kil­ku poła­ci dacho­wych. Dzię­ki temu moż­li­we jest unik­nię­cie nad­mier­nej poda­ży nad­wy­żek ener­gii w godzi­nach połu­dnio­wych. Co z kolei może pro­wa­dzić do cza­so­wych wyłą­czeń falow­ni­ka. Szcze­gól­nie jeśli w oko­li­cy zain­sta­lo­wa­no wię­cej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych.

Energia słoneczna a magazynowanie nadwyżek

Innym spo­so­bem, choć bar­dziej zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie, jest prze­cho­wy­wa­nie nad­wy­żek w domo­wym sys­te­mie maga­zy­no­wa­nia ener­gii (w skró­cie SME). Ideą takie­go roz­wią­za­nia jest połą­cze­nie sie­cią wza­jem­nej komu­ni­ka­cji (WiFi) domo­wych odbior­ni­ków z jed­nost­ką ste­ru­ją­cą SME. Taką jed­nost­ką są falow­ni­ki nowej gene­ra­cji, któ­re łączą w sobie wspo­mnia­ne wyżej funk­cje, czyli:

  • prze­twa­rza­nie ener­gii słonecznej
  • i odpo­wied­nie jej roz­dy­spo­no­wa­nie w zależ­no­ści od potrzeb: na bie­żą­ce zuży­cie, łado­wa­nie aku­mu­la­to­rów i na koń­cu, odda­nie nad­wy­żek do sie­ci dystrybucyjnej.

Dzię­ki temu ener­gia sło­necz­na zma­ga­zy­no­wa­na w cią­gu dnia, może zostać wyko­rzy­sta­na do zasi­la­nia odbior­ni­ków wie­czo­rem lub w następ­nym dniu. Na przy­kład przy pochmur­nej pogo­dzie. Pozwa­la to zapla­no­wać pew­ne czyn­no­ści z wyprze­dze­niem w opar­ciu o pojem­ność maga­zy­nu ener­gii.

Moż­li­we jest rów­nież zapro­gra­mo­wa­nie SME tak, by to on sam uru­cha­miał wska­za­ne urzą­dze­nia, jak np. kli­ma­ty­za­tor, suszar­kę, czy łado­war­kę samo­cho­du elek­trycz­ne­go w odpo­wied­nim momen­cie, kie­ru­jąc tam nad­wyż­ki ener­gii.

Tego typu roz­wią­za­nia posia­da­ją funk­cję dostar­cza­nia ener­gii rów­nież w sytu­acji wystą­pie­nia chwi­lo­we­go „black out” czy­li zani­ku zasi­la­nia z sie­ci ener­ge­tycz­nej. Zma­ga­zy­no­wa­na ener­gia jest w sta­nie zasi­lić urzą­dze­nia kry­tycz­ne, takie jak alarm, bra­ma, czy choć­by lodów­ka i część oświetlenia.

Pod­ję­cie decy­zji o zało­że­niu na swo­jej nie­ru­cho­mo­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, powin­na poprze­dzać ana­li­za naszych rze­czy­wi­stych potrzeb. W ich usta­le­niu pomo­że Audyt prze­pro­wa­dzo­ny przez Dorad­cę ds. Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii.  Pamię­taj­my, że insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na ma nam słu­żyć przez kolej­ne 25 lat. Dla­te­go przy jej wybo­rze nale­ży wziąć pod uwa­gę sze­reg czyn­ni­ków, nie tyl­ko rocz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elektryczną.

Autor: Michał Klonowski

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?