votum-energy-współpraca-columbus

Współpraca Votum Energy SA i Columbus Energy SA

8 paź­dzier­ni­ka 2021 r. pod­czas kon­fe­ren­cji Car­bon Foot­print Sum­mit w Kra­ko­wie poin­for­mo­wa­no o zawar­ciu umo­wy współ­pra­cy pomię­dzy Votum Ener­gy SA a Colum­bus Ener­gy SA oraz umo­wy inwe­sty­cyj­nej pomię­dzy spół­ka­mi Votum Ener­gy SA a Colum­bus Eli­te SA. Razem two­rzy­my part­ner­stwo dla przy­szło­ści.

Partnerstwo dla przyszłości - Votum Energy SA i Columbus Energy SA

Pod koniec wrze­śnia Colum­bus Ener­gy SA i Colum­bus Eli­te SA zawar­ły z Votum SA i Votum Ener­gy SA list inten­cyj­ny, w któ­rym spół­ki zade­kla­ro­wa­ły roz­po­czę­cie roz­mów zmie­rza­ją­cych do zawar­cia part­ner­stwa stra­te­gicz­ne­go w bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Zakła­da­no, że nego­cja­cje zakoń­czą się do 8 paź­dzier­ni­ka 2021 r. Odby­wa­ją­ca się w tym cza­sie kon­fe­ren­cja Car­bon Foot­print Sum­mit była ide­al­ną oka­zją do ogło­sze­nia wypra­co­wa­ne­go rezultatu.

Votum Ener­gy SA zawar­ła ze spół­ką Colum­bus Ener­gy SA umo­wę o współ­pra­cy. To począ­tek wyjąt­ko­wej koope­ra­cji i part­ner­stwa dla przy­szło­ści. Zgod­nie z zapi­sa­mi umo­wy Votum Ener­gy SA sta­je się dys­try­bu­to­rem peł­nej ofer­ty pro­duk­to­wej Colum­bus Ener­gy SA.

Spół­ki pro­wa­dzą dzia­łal­ność kom­ple­men­tar­ną, dla­te­go roz­po­czy­na­ją­ca się współ­pra­ca będzie dla nich wspar­ciem na wie­lu płasz­czy­znach. Moż­na do nich zali­czyć mię­dzy inny­mi far­my foto­wol­ta­icz­ne, mikro­in­sta­la­cje, prze­sy­ła­nie ener­gii, ale rów­nież car­por­ty, sta­cje łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych oraz nowo­cze­sne technologie.

Stra­te­gicz­na współ­pra­ca w bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii to dowód na to, że rynek nowo­cze­snej ener­ge­ty­ki w Pol­sce roz­po­czął pro­ces kon­so­li­da­cji. Dzia­ła­nia wokół sprze­da­ży pane­li foto­wol­ta­icz­nych, pomp cie­pła, maga­zy­nów ener­gii, elek­tro­mo­bil­no­ści, budo­wy farm foto­wol­ta­icz­nych to szan­sa dla spół­ek, któ­re nie są pań­stwo­wy­mi hege­mo­na­mi ener­ge­ty­ki węglo­wej, a chcą się roz­wi­jać w świe­cie nowo­cze­snej energetyki.

Nawią­za­nie współ­pra­cy pomię­dzy GK Votum, w szcze­gól­no­ści Votum Ener­gy SA a Colum­bus Ener­gy SA pozwo­li na wyko­rzy­sta­nie w sek­to­rze odna­wial­nych źró­deł ener­gii peł­ne­go poten­cja­łu i doświad­cze­nia biz­ne­so­we­go. W przy­pad­ku Colum­bus Ener­gy SA nale­ży pod­kre­ślić takie atu­ty jak doświad­cze­nie bran­żo­we, zaso­by tech­no­lo­gicz­ne oraz kapi­ta­ło­we spół­ki. Z kolei Votum Ener­gy SA może pochwa­lić się pro­fe­sjo­nal­ną sie­cią dys­try­bu­cyj­ną, posia­da­nym know-how oraz boga­tym doświad­cze­niem w zakre­sie sprze­da­ży usług na rzecz konsumentów. 

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?