Ulgi dla rolnika na fotowoltaikę

Jesteś wła­ści­cie­lem gospo­dar­stwa rol­ne­go i zasta­na­wiasz się czy war­to zain­we­sto­wać w foto­wol­ta­ikę? Sprawdź, jakie są moż­li­wo­ści sfi­nan­so­wa­nia zesta­wu PV i jakie korzy­ści nie­sie ze sobą wła­sna elek­trow­nia słoneczna!

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Gospo­dar­stwa rol­ne, któ­re zde­cy­du­ją się zaku­pić insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną mogą sko­rzy­stać z ulgi inwe­sty­cyj­nej w podat­ku rol­nym. Jej wyso­kość to aż 25% kosz­tów inwe­sty­cji i może być odli­cza­na nawet przez 15 kolej­nych lat.

Z tej ulgi mogą sko­rzy­stać podat­ni­cy podat­ku rol­ne­go, tj. oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na, jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na, któ­ra jest:

● wła­ści­cie­lem grun­tu,
● posia­da­czem samo­ist­nym grun­tu,
● użyt­kow­ni­kiem wie­czy­stym grun­tu,
● posia­da­czem grun­tu, któ­ry sta­no­wi wła­sność jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go bądź Skar­bu Państwa.

Co istot­ne, ulga jest przy­zna­wa­na dopie­ro po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji. Wów­czas ma miej­sce odli­cze­nie od należ­ne­go podat­ku od grun­tów, któ­re są poło­żo­ne na obsza­rze gmi­ny - gdzie doko­na­no mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Ponie­sio­ne kosz­ty nale­ży udo­ku­men­to­wać rachun­ka­mi lub fakturami.

Przy­kła­do­wo, rol­nik kupu­jąc zestaw PV za kwo­tę 40 000 zł może odli­czyć 25% z tej kwo­ty, tj. 10 000 zł, a jeśli należ­ny poda­tek rol­ny wyno­si 1 000 zł, to inwe­stu­jąc w foto­wol­ta­ikę nie będzie musiał go pła­cić przez 10 lat.

Program Agroenergia

Nabór do tego pro­gra­mu skie­ro­wa­ne­go do rol­ni­ków indy­wi­du­al­nych co praw­da zakoń­czył się w grud­niu 2019 roku, ale wie­le wska­zu­je na to, że jego kon­ty­nu­acja zosta­nie ogło­szo­na nie­ba­wem, tj. jesz­cze w 2020 roku. Naj­waż­niej­szym zało­że­niem pro­gra­mu Agro­ener­gia jest zmniej­sze­nie nega­tyw­ne­go wpły­wu dzia­łań rol­ni­czych na stan środowiska.

Wspar­cie finan­so­we w posta­ci dota­cji lub pożycz­ki moż­na otrzy­mać na nowe źró­dło cie­pła oraz ener­gii elek­trycz­nej, w tym na insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ną. Pro­gram wystar­to­wał w lip­cu 2019 roku, a jego budżet został okre­ślo­ny na kwo­tę 200 mln zł. Bez­zwrot­na dota­cja mogła pokryć do 40% kosz­tów inwe­sty­cji - mak­sy­mal­nie 800 tys. zł. Nato­miast ze środ­ków z pożycz­ki moż­na było sfi­na­li­zo­wać nawet 100% wydat­ków, a okres spła­ty na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach mógł wynieść do 15 lat.

Z uwa­gi na to, że w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej obec­nie trwa­ją pra­ce nad mody­fi­ka­cją tego pro­gra­mu, trud­no jest okre­ślić, jakie będą obo­wią­zy­wać zasa­dy w dru­gim nabo­rze wnio­sków o dofinansowanie.

Inne dotacje na fotowoltaikę dla rolnika

Pomoc w sfi­nan­so­wa­niu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej rol­ni­cy mogą uzy­skać tak­że z Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich 2014-2020. W jego ramach moż­na otrzy­mać nawet 60% zwro­tu kosz­tów inwe­sty­cji, a celem pro­gra­mu jest roz­wój i popra­wa ren­tow­no­ści gospo­darstw rolnych.

Ponad­to, moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wań na foto­wol­ta­ikę moż­na szu­kać w Woje­wódz­kim Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej (pro­gram Czy­ste Powie­trze) oraz w ramach róż­ne­go rodza­ju Regio­nal­nych Pro­gra­mach Operacyjnych.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Inwe­sty­cja w elek­trow­nie sło­necz­ną dla gospo­darstw rol­nych nie­sie ze sobą wie­le
korzy­ści m.in.

● obni­że­nie kosz­tów ener­gii elek­trycz­nej,
● pod­wyż­sze­nie war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści,
● efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie obsza­rów nie­przy­dat­nych rol­ni­czo oraz zago­spo­da­ro­wa­nie      powierzch­ni dachów budyn­ków gospo­dar­czych,
● nie­za­leż­ność od dostaw­ców prą­du,
● wzglę­dy eko­lo­gicz­ne,
● moż­li­wość sprze­da­ży tzw. nad­wy­żek ener­gii do sie­ci energetycznej.

Chcesz cie­szyć się z posia­da­nia zarów­no nowo­cze­sne­go, jak i bez­piecz­ne­go dla śro­do­wi­ska gospo­dar­stwa rol­ne­go? Foto­wol­ta­ika to ide­al­ne rozwiązanie!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?