Instalacja na dachu czy na gruncie - co wybrać?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na na dachu cie­szy się zde­cy­do­wa­nie więk­szą popu­lar­no­ścią, niż ta mon­to­wa­na na grun­cie. Jed­nak nie każ­dym przy­pad­ku jest to opła­cal­ne, albo w ogó­le moż­li­we. Na co zwró­cić uwa­gę, by wybrać naj­bar­dziej opty­mal­ne rozwiązanie?

Czym się kierować przy wyborze instalacji?

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na w zasa­dzie zamon­to­wać na każ­dym rodza­ju dachu. Jed­nak naj­więk­szą efek­tyw­ność insta­la­cja uzy­sku­je, gdy kąt jego nachy­le­nia wyno­si mię­dzy 30 a 40 stop­ni. Jeśli Twój dach ma spo­ro mniej­szy spa­dek, to war­to zasta­no­wić się nad zasto­so­wa­niem spe­cjal­nej kon­struk­cji. Dzię­ki niej moż­na odpo­wied­nio sko­ry­go­wać kąt nachylenia.

Istot­ny z punk­tu widze­nia foto­wol­ta­iki jest kie­ru­nek, w któ­rym skie­ro­wa­na jest połać dacho­wa. Naj­ko­rzyst­niej­szą opcją jest oczy­wi­ście połu­dnie, choć nie tyl­ko to powin­no prze­są­dzać o zasad­no­ści inwe­sty­cji w fotowoltaikę.

Ponad­to, war­to pod­kre­ślić, że insta­la­cję moż­na mon­to­wać na prak­tycz­nie każ­dym rodza­ju pokryć dacho­wych, a dach o stan­dar­do­wej powierzch­ni pozwo­li na mon­taż elek­trow­ni sło­necz­nej o wystar­cza­ją­cej mocy, któ­ra zaspo­koi potrze­by gospo­dar­stwa domowego.

Jeśli mon­taż modu­łów foto­wol­ta­icz­nych na dachu jest nie­moż­li­wy lub nie­opła­cal­ny, to dobrą alter­na­ty­wą dla tego roz­wią­za­nia może być insta­la­cja na grun­cie. Nale­ży jed­nak posia­dać spo­ro wol­nej prze­strze­ni - pane­le mon­to­wa­ne na grun­cie potrze­bu­ją aż trzy razy więk­szej powierzch­ni, niż te insta­lo­wa­ne na dachu (z uwa­gi na m.in. eli­mi­na­cję wza­jem­ne­go zacie­nia­nia). Insta­la­cja na grun­cie jest zale­ca­na tak­że w przy­pad­ku sys­te­mu o mocy więk­szej niż 10 kW.

Jakie są zalety i wady obu rozwiązań?

Naj­więk­szą zale­tą insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej na dachu jest jej cena - jest niż­sza niż, insta­la­cja na grun­cie. Dodat­ko­wo sam mon­taż jest pro­sty, a decy­du­jąc się na to roz­wią­za­nie wyko­rzy­stu­je się powierzch­nię, któ­rą prak­tycz­nie nie da się w żaden inny spo­sób zago­spo­da­ro­wać. Mon­taż na dachu nie­sie ze sobą niskie ryzy­ko znisz­cze­nia czy kra­dzie­ży modu­łów. Ponad­to, prak­tycz­nie nie wystę­pu­je tutaj pro­blem zacie­nie­nia przez inne znaj­du­ją­ce się w sąsiedz­twie obiekty.

Mon­taż takiej insta­la­cji może jed­nak być kło­po­tli­wy w przy­pad­ku skom­pli­ko­wa­nych kon­struk­cji dacho­wych. Tego rodza­ju sys­tem cha­rak­te­ry­zu­je się mniej­szy­mi moż­li­wo­ścia­mi wen­ty­la­cyj­ny­mi. To może ozna­czać nad­mier­ne nagrze­wa­nie się w pane­li foto­wol­ta­icz­nych, a tym samym mniej­szą pro­duk­cję energii.

Nato­miast do zalet insta­la­cji na grun­cie nale­ży zali­czyć lep­szą wydaj­ność (dzię­ki opty­ma­li­za­cji usta­wień modu­łów), mniej­sze stra­ty w gene­ro­wa­niu ener­gii oraz więk­szy kom­fort w czysz­cze­niu pane­li z ewen­tu­al­nych zabrudzeń.

Wadą tego roz­wią­za­nia jest przede wszyst­kim wyż­szy koszt całej insta­la­cji oraz koniecz­ność posia­da­nia spo­rej, wol­nej prze­strze­ni. W porów­na­niu do insta­la­cji na dachu wystę­pu­je tutaj zde­cy­do­wa­nie więk­sze ryzy­ko kradzieży.

Montaż paneli fotowoltaicznych - na co zwrócić uwagę?

Wydaj­ność modu­łów foto­wol­ta­icz­nych moż­na zwięk­szyć do mak­sy­mal­ne­go pozio­mu. Nale­ży jed­nak zasto­so­wać zasa­dy pra­wi­dło­we­go mon­ta­żu instalacji:

1. Zacienione miejsca

Aby moduł foto­wol­ta­icz­ny pra­co­wał wydaj­nie nie może być zacie­nio­ny. Oka­zu­je się, że nawet nie­wiel­ki cień pada­ją­cy na insta­la­cję może spo­wo­do­wać znacz­ne spad­ki w gene­ro­wa­niu energii.

2. Czynniki atmosferyczne

War­to uwzględ­nić warun­ki atmos­fe­rycz­ne. Nie bez zna­cze­nia jest choć­by kie­ru­nek wia­tru, tj. od któ­rej stro­ny naj­czę­ściej wieje.

3. Kąt nachylenia

Dla efek­tyw­no­ści całe­go sys­te­mu foto­wol­ta­icz­ne­go duże zna­cze­nie ma kąt nachy­le­nia - musi być na odpo­wied­nim poziomie.

4. Chłodzenie

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne powin­ny mieć tak­że zapew­nio­ne chło­dze­nie, dla­te­go nale­ży je mon­to­wać w taki spo­sób, aby mia­ły zapew­nio­ny z każ­dej stro­ny dopływ oraz prze­pływ powietrza.

5. Ochrona odgromowa

Nie moż­na też zapo­mnieć o ochro­nie odgro­mo­wej, któ­ra zabez­pie­czy sys­tem foto­wol­ta­icz­ny przed dzia­ła­niem wyła­do­wań atmosferycznych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?