Dlaczego Votum Energy?

Votum Ener­gy to pol­ska fir­ma z bran­ży foto­wol­ta­icz­nej, któ­rej przy­świe­ca­ją takie
war­to­ści jak WOL­NOŚĆ, NIE­ZA­LEŻ­NOŚĆ, ENER­GIA.

Żyje­my w cza­sach, w któ­rych nie­pew­ność jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem nasze­go życia. Wśród ludzi nara­sta oba­wa o jutro, a wizja przy­szło­ści z pogar­sza­ją­cym się sta­nem śro­do­wi­ska, z rosną­cy­mi cena­mi prą­du, czę­sty­mi prze­rwa­mi w dosta­wie ener­gii czy nawet awa­ria­mi zasi­la­nia typu blac­ko­ut, wca­le nie jest już futurystyczna.

To wszyst­ko wzbu­dzi­ło w nas potrze­bę stwo­rze­nia miej­sca, w któ­rym dostęp­ne będą eko­lo­gicz­ne, nowo­cze­sne roz­wią­za­nia zapew­nia­ją­ce każ­de­mu gospo­dar­stwu domo­we­mu schro­nie­nie w posta­ci bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go i wol­no­ści energetycznej.

Dziś nowo­cze­sny dom jest nie tyl­ko inte­li­gent­ny, ener­go­osz­częd­ny, ale i …. nie­za­leż­ny ener­ge­tycz­nie! Decy­du­jąc się na wła­sną pro­duk­cję prą­du z nie­wy­czer­pal­ne­go i czy­ste­go źró­dła ener­gii jakim jest słoń­ce, zyskasz spo­kój, sta­bi­li­za­cję, pie­nią­dze oraz aktyw­nie włą­czysz się w wal­kę ze smogiem!

Naszym celem jest dostar­cze­nie do moż­li­wie jak naj­więk­szej ilo­ści domostw elek­trow­ni sło­necz­nej w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii OFF grid Ready. Co to ozna­cza? Jeśli tyl­ko kosz­ty przy­do­mo­we­go maga­zy­nu ener­gii spad­ną do zado­wa­la­ją­ce­go Cie­bie pozio­mu, to Two­ja insta­la­cja może już być goto­wa, aby stać się nie­za­leż­na od sie­ci dystrybucyjnej.

Spe­cja­li­ści, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my, już od 5 lat wypo­sa­ża­ją domy jed­no­ro­dzin­ne w naj­wyż­szej jako­ści foto­wol­ta­ikę. Insta­la­cję dodat­ko­wo jest inte­gro­wa­na z eko­lo­gicz­nym ogrze­wa­niem oraz sys­te­ma­mi inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia ener­gią, tak aby w peł­ni wyko­rzy­stać poten­cjał taniej ener­gii ze słońca.

Wolność, niezależność, energia. Te wartości także są dla Ciebie ważne?

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?