Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zarząd Votum Ener­gy S.A. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu przy ul. Wyści­go­wej 56i, wpi­sa­nej do Reje­stru Przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy dla Wro­cła­wia-Fabrycz­nej we Wro­cła­wiu, VI Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nume­rem KRS 0000838332 („Spół­ka”), dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 399 § 1, art. 402, w zw. z art. 398 Kodek­su spół­ek han­dlo­wych, zwo­łu­je Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zgro­ma­dze­nie, któ­re odbę­dzie się w dniu 22 kwiet­nia 2021 r. o godz. 12:00, w sie­dzi­bie Spół­ki – Wro­cław, ul. Wyści­go­wa 56i.

 

 Porządek obrad zgromadzenia:

 1. Otwar­cie obrad.
 2. Wybór Prze­wod­ni­czą­ce­go Zgromadzenia.
 3. Stwier­dze­nie pra­wi­dło­wo­ści zwo­ła­nia Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia oraz jego zdol­no­ści do podej­mo­wa­nia uchwał.
 4. Przy­ję­cie porząd­ku obrad
 5. Pod­ję­cie uchwa­ły w spra­wie pod­wyż­sze­nia kapi­ta­łu zakła­do­we­go Spół­ki, poprzez emi­sję nowych akcji imien­nych serii B.
 6. Pod­ję­cie uchwa­ły w spra­wie zmia­ny sta­tu­tu Spółki.
 7. Pod­ję­cie uchwa­ły w spra­wie powo­ła­nia człon­ka rady nad­zor­czej Votum Ener­gy S.A. I kadencji.
 8. Wol­ne wnioski.
 9. Zamknię­cie obrad Wal­ne­go Zgromadzenia.

 

Zakres dokonanym zmian w statucie: zmiana § 7

Dotych­cza­so­we brzemienie:

 „§7.

 1. Kapi­tał zakła­do­wy Spół­ki wyno­si 1 000 000,00 zł (jeden milion zło­tych) i dzie­li się na 1 000 000 (jeden milion) rów­nych i nie­po­dziel­nych akcji imien­nych serii A o rów­nej war­to­ści nomi­nal­nej po 1,00 zł (słow­nie: jeden zło­ty) każ­da akcja.
 2. Akcje serii A są akcja­mi założycielskim.
 3. Akcje zało­ży­ciel­skie zosta­ną opła­co­ne w ¼ czę­ści, tj. w kwo­cie 250 000 zł, przed zarejestrowaniem.
 4. Cena emi­syj­na akcji serii A jest rów­na cenie nominalnej.
 5. Spół­ka ma pra­wo emi­to­wać akcje imien­ne i na okaziciela.
 6. W przy­pad­ku, gdy akcje imien­ne obję­te są wspól­no­ścią mająt­ko­wą mał­żeń­ską akcjo­na­riu­szem może być tyl­ko jeden ze współmałżonków.
 7. W przy­pad­ku przej­ścia wła­sno­ści akcji w dro­dze dzie­dzi­cze­nia, spad­ko­bier­cy są zobo­wią­za­ni do wska­za­nia przed­sta­wi­cie­la, któ­ry będzie wyko­ny­wał pra­wa przy­słu­gu­ją­ce im z akcji. „

 

Nowe brzmie­nie:

„§7.

 1. Kapi­tał zakła­do­wy Spółki wyno­si 5 500 000 zł (słow­nie: pięć milio­nów pięć­set tysię­cy zło­tych) i dzie­li się na:
  • 1 000 000 (jeden milion) równych i nie­po­dziel­nych akcji imien­nych serii A o rów­nej war­to­ści nomi­nal­nej po 1 zł (słow­nie: jeden zło­ty) każda, 
  • 4 500 000 (czte­ry milio­ny pięć­set tysię­cy) rów­nych i nie­po­dziel­nych akcji imien­nych serii B o rów­nej war­to­ści nomi­nal­nej 1 zł (słow­nie: jeden zło­ty) każda. 
 2. Kapi­tał zakła­do­wy Spół­ki w czę­ści, o któ­rej mowa w ust. 1 lit a) niniej­sze­go para­gra­fu został w ¼ czę­ści tj. w kwo­cie 250 000 zł, opła­co­ny przed zare­je­stro­wa­niem, a pozo­sta­ła część kapi­ta­łu zakła­do­we­go zosta­ła pokry­ta w ter­mi­nie roku od zawią­za­nia Spółki. 
 3. Kapi­tał zakła­do­wy Spół­ki w czę­ści, o któ­rej mowa w ust. 1 lit b) niniej­sze­go para­gra­fu zosta­nie w cało­ści pokry­ty przed zare­je­stro­wa­niem przez Sąd reje­stro­wy pod­wyż­sze­nia kapi­ta­łu zakła­do­we­go zwią­za­ne­go z emi­sją akcji imien­nych serii B.
 4. Akcje serii A są akcja­mi założycielskimi.
 5. Cena emi­syj­na akcji serii A i B jest rów­na cenie nominalnej.
 6. Spół­ka ma pra­wo emi­to­wać akcje imien­ne i na okaziciela.
 7. W przy­pad­ku, gdy akcje imien­ne obję­te są wspól­no­ścią mająt­ko­wą mał­żeń­ską akcjo­na­riu­szem może być tyl­ko jeden ze współmałżonków.
 8. W przypad­ku przej­ścia wła­sno­ści akcji w dro­dze dzie­dzi­cze­nia, spad­ko­bier­cy są zobo­wią­za­ni do wska­za­nia przed­sta­wi­cie­la, któ­ry będzie wyko­ny­wał pra­wa przy­słu­gu­ją­ce im z akcji.”

Spół­ka będzie udo­stęp­nia­ła wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce Nad­zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Spół­ki pod adre­sem www​.votu​me​ner​gy​.pl w zakład­ce dedy­ko­wa­nej akcjo­na­riu­szom tj. Dla Akcjo­na­riu­szy. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?