Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spół­ki Votum Ener­gy S.A. na pod­sta­wie art. 16 ust. 1 usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2019 r. o zmia­nie usta­wy - Kodeks spół­ek han­dlo­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzy­wa akcjo­na­riu­szy do zło­że­nia w Spół­ce doku­men­tów akcji w celu ich dematerializacji.
 
Doku­men­ty akcji nale­ży skła­dać w dni robo­cze w godzi­nach od 8:00 do 16:00 w sie­dzi­bie Spół­ki znaj­du­ją­cej się we Wro­cła­wiu przy ul. Wyści­go­wej 56i. Zło­że­nie doku­men­tów akcji odbę­dzie się za pisem­nym pokwi­to­wa­niem wyda­nym akcjonariuszowi.
 
Niniej­sze wezwa­nie jest dru­gim, spo­śród pię­ciu wyma­ga­nych w/w prze­pi­sa­mi prawa.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?