Fotowoltaika - jakie zmiany w 2022 r.?

Fotowoltaika - jakie zmiany w 2022 r.?

Foto­wol­ta­ika - jakie zmia­ny w 2022 r.?  Moc foto­wol­ta­iki w Pol­sce wciąż rośnie. Bez wąt­pie­nia to stwier­dze­nie potwier­dza rok 2021, któ­ry był dla bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii prze­ło­mo­wy. W tym cza­sie mogli­śmy...
Czekają nas podwyżki cen prądu?

Czekają nas podwyżki cen prądu?

Cze­ka­ją nas pod­wyż­ki cen prądu? W cią­gu ostat­nie­go roku gieł­do­we ceny ener­gii elek­trycz­nej pod­sko­czy­ły o bli­sko 40%. Tym samym są naj­wyż­sze w histo­rii. Bez wąt­pie­nia już wkrót­ce wpły­nie to na wyso­kość naszych rachun­ków za prąd....
O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzro­sną ceny energii? W ostat­nim cza­sie wie­le mówi się o pod­wyż­kach cen ener­gii, któ­re mogą się zna­czą­co odbić na budże­cie wie­lu gospo­darstw domo­wych. Tym­cza­sem już w tym mie­sią­cu przed­się­bior­cy dotkli­wie odczu­li wzrost...
Podwyżki cen prądu w 2021

Podwyżki cen prądu w 2021

Pod­wyż­ki cen prą­du w 2021 O pod­wyż­ce cen prą­du mówi­ło się już pod koniec ubie­głe­go roku. Głów­nym czyn­ni­kiem, któ­ry miał mieć wpływ na wyso­kość rachun­ku nie tyl­ko gospo­darstw domo­wych, ale rów­nież przed­się­bior­ców mia­ła być opła­ta moco­wa...