Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu?

Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu?

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne na grun­cie czy na dachu? O rosną­cej popu­lar­no­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych świad­czy cho­ciaż­by ich licz­ba w naszym bez­po­śred­nim oto­cze­niu. Jest to widocz­ne zwłasz­cza na osie­dlach domów jed­no­ro­dzin­nych,...
Panele fotowoltaiczne cena

Panele fotowoltaiczne cena

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne cena  Ener­gia ze słoń­ca nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści, począw­szy od oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd, przez ochro­nę śro­do­wi­ska, a na nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej koń­cząc. Tym­cza­sem ilość pod­mio­tów...
Dlaczego fotowoltaika?

Dlaczego fotowoltaika?

Dla­cze­go fotowoltaika? Do wzro­stu zain­te­re­so­wa­nia OZE przy­czy­ni­ła się nie tyl­ko rosną­ca świa­do­mość Pola­ków, ale rów­nież chęć unie­za­leż­nie­nia się od rosną­cych cen prą­du i moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dota­cji - uwa­ża Tomasz...