Fotowoltaika zimą – czy nadal działa?

Fotowoltaika zimą – czy nadal działa?

Foto­wol­ta­ika zimą – czy nadal działa?  Głów­ną zasa­dą, w opar­ciu o któ­rą dzia­ła­ją pane­le foto­wol­ta­icz­ne jest prze­kształ­ca­nie ener­gii pro­mie­ni sło­necz­nych w ener­gię elek­trycz­ną. W związ­ku z tym wraz...
Ulga termomodernizacyjna - co warto wiedzieć?

Ulga termomodernizacyjna - co warto wiedzieć?

Ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na Decy­du­jąc się na zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej lub pom­py cie­pła może­my obni­żyć jej koszt poprzez sko­rzy­sta­nie z dota­cji, a tak­że ulg podat­ko­wych. Takich jak mię­dzy inny­mi ulga...
Jak wybrać instalację fotowoltaiczną?

Jak wybrać instalację fotowoltaiczną?

Jak wybrać insta­la­cję fotowoltaiczną? W ostat­nim cza­sie bran­ża foto­wol­ta­icz­na dyna­micz­nie się roz­wi­ja, a ilość firm świad­czą­cych usłu­gi sprze­da­ży i mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych już teraz jest ogrom­na. Wybra­nie jed­nej może...