VE_rekrutacja manager

Zaj­mu­je­my się doradz­twem, sprze­da­żą i mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych dla klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz biz­ne­so­wych. Co nas wyróż­nia? Posia­da­my bazy chęt­nych klien­tów. Naszym wyzwa­niem nie jest zna­le­zie­nie klien­ta, a obsłu­że­nie kolej­ki chętnych.

Jeże­li masz doświad­cze­nie w sprze­da­ży bez­po­śred­niej to wiesz, że naj­więk­szym wyzwa­niem jest zapeł­nie­nie swo­je­go kalen­da­rza spo­tka­nia­mi.

Z nami nie będziesz miał tego pro­ble­mu - Twój kalen­darz będzie pełny!

Manager ds. fotowoltaiki

Budu­jesz efek­tyw­ne zespo­ły sprze­da­żo­we, a w zamian ocze­ku­jesz ponad­prze­cięt­nych dochodów? 

Aplikuj już teraz!

Foto­wol­ta­ika to pew­ny biz­nes w tych nie­pew­nych cza­sach.
Pra­cuj na Zie­mi, zara­biaj na Słoń­cu!

VE_rekrutacja twoje zadania
 • budo­wa­nie i wspie­ra­nie zespo­łu sprzedażowego
 • aktyw­ne pozy­ski­wa­nie klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz biznesowych
 • obsłu­ga poten­cjal­nych klien­tów zain­te­re­so­wa­nych foto­wol­ta­iką z bazy dostar­cza­nej przez Dział Wspar­cia Sprzedaży
 • sprze­daż insta­la­cji fotowoltaicznych
 • dobór mikro­in­sta­la­cji uwzględ­nia­ją­cych potrze­by klienta
 • przy­go­to­wy­wa­nie i nego­cjo­wa­nie ofert
 • obsłu­ga posprze­da­żo­wa Klientów
VE_rekrutacja oferujemy
 • wyna­gro­dze­nie pro­wi­zyj­ne bez gór­nej granicy
 • umo­wę o współ­pra­cę (B2B lub umo­wa zlecenie)
 • roz­bu­do­wa­ny pakiet szko­leń, któ­re przy­go­tu­ją Cię do pracy
 • peł­ne wspar­cie merytoryczne
 • jasne zasa­dy współ­pra­cy i przej­rzy­sta ścież­ka kariery
 • udział w kon­kur­sach sprze­da­żo­wych z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi, m.in. egzo­tycz­ne wycieczki
 • wspar­cie w dotar­ciu do Klien­ta oraz dostęp do bazy poten­cjal­nych klientów
 • czas wdro­że­nia ogra­ni­czo­ny do minimum
VE_rekrutacja wymagamy
 • umie­jęt­no­ści efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia wła­snym czasem
 • umie­jęt­no­ści i chę­ci budo­wa­nia zespołu
 • zdol­no­ści budo­wa­nia i utrzy­my­wa­nia rela­cji z Klientami
 • reali­za­cji celów sprzedażowych
 • pra­wa jaz­dy kate­go­rii B
 • mile widzia­na jest pod­sta­wo­wa wie­dza techniczna
 • nie wyma­ga­my doświad­cze­nia na podob­nym sta­no­wi­sku, jed­nak zami­ło­wa­nie i zacię­cie do sprze­da­ży bez­po­śred­niej z pew­no­ścią pomo­że Ci być najlepszym!
praca OZE

Decydując się na współpracę z nami możesz liczyć na:

 • ROZ­WÓJ Two­ich umie­jęt­no­ści managerskich
 • SZKO­LE­NIA, któ­re przy­go­tu­ją Cię do pracy
 • JASNE ZASA­DY: przej­rzy­sta ścież­ka karie­ry i ela­stycz­ne for­my zatrudnienia

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne ofer­tą pro­si­my o prze­sła­nie CV (doku­ment ten powi­nien zawie­rać imię (imio­na) i nazwi­sko, datę uro­dze­nia, dane kon­tak­to­we, wykształ­ce­nie, kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we oraz prze­bieg dotych­cza­so­we­go zatrud­nie­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres:

struktury@votumenergy.pl

Rekru­ta­cję może­my zakoń­czyć przed upły­wem ter­mi­nu publi­ka­cji ogło­sze­nia. Uprzej­mie infor­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

Oświad­czam, iż zapoznałam/em się z tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej, któ­ra sta­no­wi inte­gral­ną treść ogło­sze­nia o pracę

W przy­pad­ku chę­ci uczest­nic­twa w kolej­nych rekru­ta­cjach pro­wa­dzo­nych przez Votum Ener­gy SA pro­si­my o umiesz­cze­nie nastę­pu­ją­cej zgo­dy: Wyra­żam rów­nież zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych w celu pro­wa­dze­nia przy­szłych rekru­ta­cji przez Votum Ener­gy SA przez okres 1 roku od koń­ca roku, w któ­rym zakoń­czo­no rekrutację. 

UWAGA!!! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Ponad­to pro­si­my nie poda­wać w apli­ka­cji danych szcze­gól­nej kate­go­rii (danych doty­czą­cych pocho­dze­nie raso­we lub etnicz­ne, poglą­dy poli­tycz­ne, prze­ko­na­nia reli­gij­ne lub świa­to­po­glą­do­we, przy­na­leż­ność do związ­ków zawo­do­wych, dane gene­tycz­ne, dane bio­me­trycz­ne, dane doty­czą­ce zdro­wia, sek­su­al­no­ści lub orien­ta­cji sek­su­al­nej) Dane takie są zbęd­ne dla pro­ce­su rekru­ta­cji i będą usuwane.

Klauzula informacyjna:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Votum Ener­gy SA, ul. Wyści­go­wa 56i, 53-012 Wro­cław, nr KRS nr 0000838332, z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać na poda­ny wyżej adres biu­ra, w sie­dzi­bie lub na adres a e-mail: struktury@votumenergy.pl
 2. Wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce pro­ce­sów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych moż­na uzy­skać u Inspek­to­ra Ochro­ny Danych pod ww. adre­sem lub ema­ilem: iod@votumenergy.pl lub pisem­nej: Inspek­tor Ochro­ny Danych Votum Ener­gy SA,
  ul. Wyści­go­wa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Poda­ne przez Pań­stwa dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie zgo­dy kan­dy­da­ta wyra­żo­nej poprzez wyraź­ne dzia­ła­nie potwier­dza­ją­ce, pole­ga­ją­ce na zawar­ciu tych danych w doku­men­tach rekru­ta­cyj­nych i ich prze­sła­niu do admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) przez okres nie­zbęd­ny do prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su rekru­ta­cji. Jeże­li kan­dy­dat wyra­ził odręb­ną zgo­dę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych dla celów przy­szłych rekru­ta­cji przez zamiesz­cze­nie odpo­wied­niej zgo­dy, dane te będą prze­twa­rza­ne przez okres 1 roku, od koń­ca roku, w któ­rym dane zosta­ły zebrane.
 4. Poda­nie przez Pań­stwa danych oso­bo­wych w zakre­sie nie­zbęd­nym do zawar­cia umo­wy jest obo­wiąz­ko­we. Poda­nie przez Pań­stwa innych danych jest dobro­wol­ne. Brak poda­nia danych będzie skut­ko­wać nie­moż­li­wo­ścią przed­sta­wie­nia ofer­ty współpracy.
 5. Two­je dane będą udo­stęp­nio­ne: pod­mio­tom współ­pra­cu­ją­cym z admi­ni­stra­to­rem
  w związ­ku z reali­za­cją umo­wy, w tym pod­mio­to­wi zaj­mu­ją­ce­mu się pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gą praw­ną; pod­mio­tom zewnętrz­nym zapew­nia­ją­cym wspar­cie z zakre­su IT; pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich uzy­ska­nia, jeśli prze­pi­sy pra­wa tego wymagają;
 6. Pra­wa, jakie Tobie przy­słu­gu­ją w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych: dostęp do swo­ich danych w tym potwier­dze­nia ich prze­twa­rza­nia, otrzy­ma­nia kopii danych
  i infor­ma­cji o ich prze­twa­rza­niu (art. 15 RODO), (2) spro­sto­wa­nia nie­pra­wi­dło­wych danych lub uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych (art. 16 RODO), (3) usu­nię­cia danych, jeże­li Admi­ni­stra­tor nie ma już pod­sta­wy praw­nej do ich prze­twa­rza­nia lub dane nie są już nie­zbęd­ne dla celów prze­twa­rza­nia (art. 17 RODO), (4) ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych w przy­pad­ku zgło­sze­nia, że: (a) dane są nie­pra­wi­dło­we – do cza­su ich spraw­dze­nia (b) prze­twa­rza­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem, a wnio­sko­daw­ca sprze­ci­wia się ich usu­nię­ciu (c) Admi­ni­stra­tor nie potrze­bu­je już danych, a wnio­sko­daw­ca potrze­bu­je ich do usta­le­nia, docho­dze­nia i obro­ny rosz­czeń (art. 18 RODO), (5) prze­no­sze­nia danych, w tym otrzy­ma­nia ich w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go lub żąda­nia ich prze­sła­nia inne­mu Admi­ni­stra­to­ro­wi (art. 20 RODO), (6) wnie­sie­nia sprze­ci­wu na prze­twa­rza­nie w celach wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Admi­ni­stra­to­ra, w szcze­gól­no­ści mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go i wobec doko­na­ne­go w tych celach pro­fi­lo­wa­nia (art. 21 RODO), (7) cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w sytu­acji gdy sta­no­wi ona pod­sta­wę prze­twa­rza­nia danych, co nie wpły­wa jed­nak na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej wyco­fa­niem (art. 7 ust. 3 RODO).
 7. W celu sko­rzy­sta­nia z upraw­nień pro­si­my o kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem (np. skła­da­jąc wnio­sek na skrzyn­kę mailo­wą: struktury@votumenergy.pl) i wska­za­nie pra­wa, z któ­re­go chcesz skorzystać.
 8. Oso­ba, któ­rej dane doty­czą ma pra­wo wnieść skar­gę do orga­nu nad­zo­ru – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 War­sza­wa, jeśli uzna­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych doty­czą­cych Pań­stwa naru­sza prze­pi­sy RODO. Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych tego upraw­nie­nia dostęp­ne pod adre­sem: https://​uodo​.gov​.pl/​p​l​/​p​/​s​k​a​rgi.